12
12 | Co to jest „czynsz” i czy mogę go nie płacić?

12 | Co to jest „czynsz” i czy mogę go nie płacić?

Czynsz, to potoczna nazwa opłat eksploatacyjnych, które zgodnie z ustawą o własności lokali zobowiązani są ponosić ich właściciele. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez PNS Polska, jedynie co drugi Polak wie, z czego się składa czynsz.
Czynsz składa się z dwóch rodzajów opłat: opłat niezależnych od właścicieli lokali oraz opłat, na wysokość których mają wpływ.

Opłaty niezależne
To miedzy innymi opłaty za zużycie wody oraz kanalizacji. O ich wysokości decyduje Rada Miasta lub gminy na terenie, której znajduje się nieruchomość, podając najczęściej raz do roku wysokość tych opłat w formie uchwały. W oparciu o nie, dostawca wody i odbiorca ścieków nalicza nam obciążenie. Obciążenia z tego tytułu, oprócz kosztów dotyczących opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, obejmują jeszcze opłaty stałe związane z gotowością przedsiębiorstwa do dostarczenia nam wody. W praktyce oznacza to, że jeśli w mieszkaniu nie będzie nikogo, nawet przez kilka miesięcy, to i tak opłaty stałe zostaną naliczone.
Kolejna opłata, to koszty ogrzewania lokalu i części wspólnych nieruchomości. Najczęściej budynki wielorodzinne ogrzewane są z miejskiej sieci ciepłowniczej, rzadziej poprzez kotłownie gazowe dla całego budynku lub indywidualne piecyki gazowe w każdym mieszkaniu. W tym ostatnim przypadku faktury za ogrzewanie otrzymujemy od dostawcy gazu, a koszt ten nie jest składnikiem czynszu. W przypadku ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej wysokość opłat ustalana jest przez dostawcę ciepła, a ponoszone przez nas koszty obejmują zarówno opłatę zmienną związana z ilością zużytego przez nas ciepła, jak również opłatę stałą za gotowość przedsiębiorstwa do przesyłu ciepła.
Podobnie jak w przypadku wody, opłatę ponosimy nawet wówczas, gdy nie korzystamy z lokalu, a także w okresie letnim.
Do tej grupy opłat należy też opłata za energię elektryczną związaną z utrzymaniem części wspólnych budynku oraz jego otoczenia. W takim przypadku opłaty wynikają ze stawek za energię elektryczną ustalona przez jego dostawcę.
Kolejna opłata, to wywóz śmieci. Jej wysokość jest również ustalana przez Gminę w formie uchwały.
Do obowiązku właściciela lokalu należy też opłacanie podatku od nieruchomości na podstawie zawiadomienia o jego wysokości z Gminy.

Opłaty, na które właściciele nieruchomości maja wpływ.
Na opłaty te składają się: wynagrodzenie zarządcy, usługi sprzątania, drobne remonty i naprawy części wspólnych, koszty obsługi prawnej i windykacji, koszty obsługi bankowej i prowadzenia rachunków wspólnoty oraz ubezpieczenie budynku.
Na wszystkie te koszty mamy wpływ uczestnicząc w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, na których zapadają decyzje dotyczące wyboru ofert usługodawców, z których jako wspólnota będziemy korzystać. W praktyce, decyzje o wyborze najkorzystniejszych dla wspólnoty ofert, podejmują zarządcy wspólnot we współpracy z zarządcą nieruchomości. Należy pamiętać, że wybór najtańszych ofert najczęściej oznacza najmniejszy zakres świadczonych usług i najniższą ich jakość.

Reasumując należy mieć na uwadze, że posiadanie mieszkania wiąże się z obowiązkiem ponoszenia kosztów jego utrzymania, do czego jesteśmy zobowiązani przepisami prawa i z tego tytułu odpowiadamy wobec pozostałych członków wspólnoty. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może w konsekwencji doprowadzić do utraty lokalu.