Co zawiera prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny jest jednym z ważniejszych dokumentów dołączanych do umowy deweloperskiej zawieranej przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym. Do jego dostarczenia deweloper zobowiązany jest na mocy ustawy deweloperskiej. 

Jakie informacje muszą znajdować się w prospekcie informacyjnym oraz dlaczego warto się z nim szczegółowo zapoznać dowiesz się z tego artykułu.

W myśl ustawodawcy prospekt informacyjny ma dostarczyć nabywcy wszelkie informacje istotne dla świadomego podjęcia decyzji o zakupie mieszkania lub domu. Prospekt informacyjny jest dołączany do umowy deweloperskiej, ale wgląd do niego jest prawem każdej osoby zainteresowanej zakupem lokalu jeszcze przed zawarciem umowy. Aby ułatwić porównanie różnych interesujących nabywcę inwestycji, ustawodawca określił szczegółowo zakres informacji, jakie musi zawierać prospekt informacyjny oraz ich kolejność.

Prospekt informacyjny składa się z części ogólnej i indywidualnej.

Co zawiera część ogólna prospektu informacyjnego?

W części ogólnej podawane są m.in. :

 • dane identyfikacyjne (m.in. NIP, REGON, KRS) i kontaktowe dewelopera,
 • opis doświadczenia dewelopera – informacja pozwalająca zweryfikować jego rzetelność  i wiarygodność,
 • informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego, 
 • informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczące planowanych inwestycjach w promieniu 1 km od realizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • informacje dotyczące pozwolenia na budowę,
 • planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
 • termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości,
 • opis przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego,
 • harmonogram realizacji,
 • informacje dotyczące środków ochrony nabywcy oraz warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Co zawiera część indywidualna prospektu informacyjnego?

W części indywidualnej prospektu informacyjnego określa się m.in.

 • cenę za m2 lokalu mieszkalnego,
 • liczbę kondygnacji, 
 • standard prac wykończeniowych części wspólnych budynku i zagospodarowanie terenu,
 • ilość lokali i miejsc garażowych w budynku, 
 • dostępność mediów, 
 • usytuowanie mieszkania,
 • powierzchnię i układ pomieszczeń oraz zakres i standard prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym.

Prospekt informacyjny obowiązkową lekturą nabywcy lokalu mieszkalnego

Ze względu na zakres informacji o nieruchomości jakie znajdują się w prospekcie informacyjnym, przed ostateczną decyzją o zakupie mieszkania i zawarciem umowy z deweloperem bezwzględnie należy zapoznać się z jego zapisami.

Warto zwrócić szczególną uwagę na  inwestycje planowane w promieniu 1km od przedsięwzięcia deweloperskiego. Z tej informacji dowiemy się, czy nasz wymarzony widok na jezioro nie zostanie przysłonięty przez inną zabudowę, albo przeciwnie, być może lokalizacja pod miastem zyska dogodny dojazd do centrum dzięki planowanej obwodnicy w pobliżu wybranego osiedla, a wartość zakupionego tam mieszkania wzrośnie?

Dla osób, które kupują mieszkanie inwestycyjne w celu dalszej odsprzedaży bardzo istotną informacją będzie termin przeniesienia prawa własności – im bardziej odległy, tym na dłuższy czas zamrożony zostanie kapitał.

Nie mniej istotna będzie także informacja o tym, jaki jest planowany zakres i standard prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym/domu, a co za tym idzie, jakie dodatkowe prace będziemy musieli wykonać na własny koszt po odbiorze mieszkania. Warto sprawdzić m.in. jak wykańczane są ściany, czy montowane są parapety wewnętrzne, czy rozprowadzone są instalacje i porównać te informacje pomiędzy interesującymi nas ofertami. Mniejszy zakres wykonanych przez dewelopera prac to większy koszt po stronie nabywcy aby doprowadzić mieszkanie do stanu „pod klucz”.

W celu umożliwienia klientowi swobodnego odtworzenia oraz przechowania informacji zawartych w prospekcie, deweloper powinien przekazać go nabywcy na trwałym nośniku informacji (np. na papierze) lub urządzeniu umożliwiającym przechowywanie informacji (w wersji i formie uniemożliwiającej ich zmianę).

Prospekt informacyjny jest zatem niezastąpionym dokumentem zawierającym wszelkie informacje pozwalające na podjęcie świadomej #decyzji na lata

powrót