Regulamin serwisu

I. DEFINICJE
1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Administrator – ARBET Investment Group sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Olsztyna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081539, NIP: 739 30 36 339, REGON: 510882614.
b) NEWSLETTER – wydawany w formie elektronicznej zbiór materiałów oraz informacji, którego wydawcą jest ARBET Investment Group sp. z o.o. przesyłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
c) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z serwisu
d) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.decyzjanalata.pl .
f) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w oparciu o Regulamin.

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2.2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
2.3. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza.
2.4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarek Mozilla FierFox, Google Chrom, Opera, Internet Explorer
b) dostęp do Internetu
c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies
2.5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.6. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich;
d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
2.7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w pkt. 2.6 lit. a) – d) oraz w pkt. 4.2 Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
2.8. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
2.9. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

III. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
3.1. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do treści (informacje, opinie) zamieszczanych w Serwisie, zamieszczania opinii i komentarzy oraz zamówienia dostępu do newslettera (Usługi).
3.2. Jeżeli opinia lub komentarz Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik udziela również Administratorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu opinii lub komentarzy.
3.3. Zamówienie newslettera następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Administratora na stronie internetowej Serwisu, poprzez podanie danych wskazanych w polach formularza. Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może on dysponować.
3.4. Usługa subskrypcji newslettera Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.
3.5. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez powiadomienie mailowe na adres: mieszkania@arbet.olsztyn.pl lub kliknięcie w newsletterze przycisku „wypisz”.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
4.1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
4.2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5.1. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.
5.2. Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
d) jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie;
e) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Firma ARBET Investment Group sp. z o.o., W pełni respektuje prawo do ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawienia przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem może być formularz kontaktowy lub moduł newsletter, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu.
6.2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu pozostawionych dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Firma ARBET Investment Group sp. z o.o.,
6.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
6.4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
6.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2016r.