Relacje klient – deweloper, czyli co oznacza przynależność do PZFD

Z radością informujemy, że firma ARBET Investment Group Sp. z o.o. została należy do członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich – największej organizacji branżowej, która działa od 20 lat i zrzesza prawie 300 firm deweloperskich z naszego kraju.

Dzięki wyspecjalizowanej wiedzy ekspertów Związku, połączonej z doświadczeniem praktycznym i znajomością realiów rynkowych, PZFD od wielu lat opiniuje akty prawne wpływające na działalność deweloperską w Polsce.

Na poziomie międzynarodowym organizacja działa w ramach struktur Europejskiej Unii Deweloperów (Build Europe), która reprezentuje interesy około 30 tys. deweloperów z Europy.

Kodeks dobrych praktyk w relacjach Klient – Deweloper

 

Polski Związek Firm Deweloperskich opracował niedawno tzw. „Kodeks dobrych praktyk w relacjach Klient – Deweloper”, zaakceptowany przez UOKiK. W niniejszym artykule cytujemy zapisy owego dokumentu, którego zadaniem jest chronić interesy nie tylko deweloperów, ale także ich Klientów.

Wszelkie naruszenie zapisów niniejszego kodeksu może prowadzić do wykluczenia dewelopera ze Związku oraz utratę jego wiarygodności.

O czym zatem mówi Kodeks dobrych praktyk w relacjach klient-deweloper?

 

 

Zasady obowiązujące dewelopera

 

Przed rozpoczęciem inwestycji

 

 1. Firma deweloperska będąca członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) udostępni Klientowi pełne i kompleksowe informacje o projekcie inwestycji, która będzie realizowana, w tym projekt umowy;

  2. Firma deweloperska będąca członkiem PZFD zapewni profesjonalną pomoc przy realizacji indywidualnego projektu;

  3. Żadna z Firm deweloperskich będących członkiem PZFD nie podejmie się realizacji projektu, jeżeli uzna, iż nie jest w stanie wykonać planowanej inwestycji terminowo i profesjonalnie;

  4. Firma deweloperska powinna zapewnić odpowiednie ubezpieczenie inwestycji;

  5. Umowa powinna być sformułowana jednoznacznie i w sposób zrozumiały;

  6. Umowa nie może wyłączać lub istotnie ograniczać odpowiedzialności Firmy deweloperskiej będącej członkiem PZFD, oraz określi sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, będzie respektować zasady równości stron;

  Umowa powinna zawierać następujące elementy:
  • opis przedmiotu umowy,
  • termin rozpoczęcia realizacji inwestycji,
  • czas realizacji inwestycji,
  • zobowiązanie, iż roboty budowlane wykonywane przez firmy wykonawcze na rzecz Firmy deweloperskiej będącej członkiem PZFD objęte są rękojmią i co najmniej trzyletnią gwarancją,
  • cenę z podziałem na elementy składowe oraz warunki płatności,
 • informację o zastosowanych materiałach i technologiach użytych do realizacji budowy; 

 

Podczas realizacji inwestycji 

 

 1. Firma deweloperska będąca członkiem PZFD prowadzić będzie prace zgodnie z umową zawartą z Klientem oraz zobowiązuje się na bieżąco informować go o postępach prac, zapewniając w tym celu prawo wstępu na teren budowy;
 2. Jeżeli pojawią się przeszkody lub opóźnienia mogące mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji inwestycji, Klient powinien być jak najszybciej poinformowany o tym zdarzeniu;
 3. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji powstały jakieś dodatkowe koszty lub nastąpiły zmiany, Firma deweloperska będąca członkiem PZFD powinna uprzedzić o tym fakcie, a w razie gdyby mogło to prowadzić do wzrostu ceny lokalu, uzyskać zgodę Klienta na wskazane zmiany w formie pisemnej – chyba, że strony uzgodniły inny sposób postępowania w razie zaistnienia wyżej opisanych okoliczności;

 

Po zakończeniu inwestycji 

 

 1. Firma deweloperska będąca członkiem PZFD pozostawi teren realizacji inwestycji uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z ustalonym wcześniej planem, a jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie lokalu “pod klucz” – lokal Klienta będzie przekazywany: czysty, gotowy do zamieszkania;

  2. Klientowi zostaną wręczone odpowiednie instrukcje i gwarancje oraz zostanie on poinformowany o zasadach prowadzenia prac konserwacyjnych i eksploatacji;

  3. Niezwłocznie i w uzgodnieniu z Klientem zostanie ustalona data usunięcia usterek, które mogą pojawić się w okresie gwarancji lub rękojmi;

  4. Firma deweloperska podejmie działania w celu zorganizowania zarządu nieruchomością oraz udzieli pomocy przy organizowaniu wspólnot mieszkaniowych;

Zasady obowiązujące Klienta

 

Przed rozpoczęciem inwestycji 

 

 1. Klient, który planuje zakup mieszkania powinien zebrać informację o kilku firmach sprzedających mieszkania i upewnić się jakiego mieszkania poszukuje;

  2. Klient powinien upewnić się czy ma wystarczającą ilość środków pieniężnych, które są niezbędne do nabycia planowanej inwestycji;

  3. Klient powinien przy wyborze Firmy deweloperskiej sprawdzić czy posiada ona odpowiednie doświadczenie, które jest niezbędne do realizacji planowanej przez niego inwestycji;

  4. Klient powinien upewnić się czy umowa jest dla niego jasna i zrozumiała oraz czy została podpisana przez dwie strony;

  5. Klient powinien upewnić się jaki jest stan prawny terenu na którym Firma deweloperska realizuje inwestycję; (np. sprawdzić akt własności i pozwolenie na budowę);

Podczas realizacji inwestycji 

 

 1. Klient powinien starać się utrzymywać dobre stosunki z Firmą deweloperską a jeżeli ma jakieś wątpliwości lub zastrzeżenia do realizowanej inwestycji powinien je jak najszybciej wyjaśnić;

  2. Klient powinien informować na piśmie o planowanych zmianach;

  Klient zobowiązany jest dokonywać płatności w terminach ustalonych w umowie oraz przestrzegać pozostałych warunków umowy;

Po zakończeniu inwestycji 

 

 1. Klient powinien niezwłocznie informować o stwierdzonych usterkach zgłaszając je na piśmie;
 2. Klient powinien przystąpić do zawarcia umowy notarialnej kupna lokalu w wyznaczonym terminie;
 3. Klient zobowiązany jest: 
 • użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
 • dbać o nieruchomość wspólną i własność innych współwłaścicieli,
 • pokrywać koszty związane z eksploatacją mieszkania i utrzymaniem nieruchomości wspólnej od chwili przejęcia lokalu;

Przepisy końcowe 

 

 1. Wszelkie sprawy związane z naruszeniem przepisów niniejszego Kodeksu rozstrzygane są przez Zarząd PZFD;
 2. Każde naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu może być zgłoszone do Biura Skarg i Wniosków przez Klienta. Zgłoszenie takie powinno mieć formę pisemną i zawierać wszelką przydatną dokumentacje naruszenia postanowień Kodeksu;
 3. O toczącym się postępowaniu musi być poinformowany zainteresowany podmiot. Klient powinien otrzymać pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia skargi w terminie 30 dni;
 4. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd naruszenia postanowień Kodeksu przez Firmę deweloperską, Zarząd wyznaczy przedsiębiorcy odpowiedni termin ostatecznego odstąpienia od praktyk naruszających Kodeks. W przypadku notorycznego naruszenia Kodeksu przez przedsiębiorcę, Zarząd może wykluczyć go z członkostwa w PZFD oraz podać tę informację do publicznej wiadomości;
 5. Pozwana Firma deweloperska zostanie poinformowana o orzeczeniu Zarządu oraz o nałożonych na nią ewentualnych sankcjach. Informacje te zostaną również podane do wiadomości wszystkich członków PZFD;
 6. Zarząd PZFD może wprowadzić zmiany i poprawki do niniejszego Kodeksu w dowolnym czasie, które zostaną podane do publicznej wiadomości.

/źródło: PZFD – Kodeks dobrych praktyk w relacjach Klient – Deweloper, treść aktualna na dzień 17.04.2022r./

powrót